top of page

Facebook nyereményjáték-szabályzat

1.         A Játék és a Szervező

 

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) az Abonyi Alma Zsuzsanna e.v. (székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 67., adószám: 66366696-1-42, nyilvántartási szám: 3437708)  (továbbiakban: Szervező) által kezelt és karbantartott https://www.facebook.com/rezinastudio Facebook oldalon futó üzenőfali nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.


  

2.         Kik vehetnek részt a Játékban?

2.1.       A Játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, nagykorú és cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki érvényes regisztrációval rendelkezik a www.facebook.com weboldalon. 

 

2.2.       A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 

2.3.       A Játékos a Játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, a Játékszabályzatot pedig teljes körűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Játékban a részvétel az adott Játék kiírása szerinti első aktivitással (pl.: like-olás, szöveges tartalom közzététele) kezdődik.

 

2.4.       A Játék posztban közölt eltérő rendelkezés hiányában egy Játékos csak egyszer vehet részt egy Játékban.

 

2.5.       A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


  

3.         A játék időtartama, menete

 

3.1.       A játék időtartama: 2022. január 27.  – 2022. február 10.

 

3.2.       Sorsolás: 2022. február 11. 

 

3.3.       Eredményhirdetés legkésőbb: 2021. február 12. 

 

3.4.       Nyertesek száma: 5 fő ( 1.díj - 1 fő, 2.díj - 1 fő, 3-5.díj 1-1 fő)

 

3.5.       Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Rezina Studio Facebook oldalára kikerülő játékfelhívásban foglaltaknak maximálisan eleget kell tennie: 

 

(i)         kedvelnie kell a játékfelhívást tartalmazó posztot

(ii)        be kell követnie vagy lájkolnia kell a Rezina Studio Facebook-oldalát

(iii)       és szöveges kommentben válaszolnia kell arra, hogy kivel szeretné megosztani a páros workshop utalványt , amennyiben a nyereményjátékban ő lesz az 1.díj nyertese. A kommentnek nincs egyéb formai követelménye, mint hogy a Játékos egyértelműen megnevezze azt a személyt, akivel részt kíván venni az alkalmon. FONTOS: A játéknak nem feltétele a fent említett személyek profiljának a megjelölése (betaggelése) a kommentben, elég, ha csak a keresztnevüket írja le a Játékos!


  

4.         Nyeremények, Nyertesek

 

4.1.       Nyeremény: az Abonyi Alma Zsuzsanna e.v. által a Rezina Studioban szervezett, államilag engedélyezett művészeti workshopja 1 fő (magánszemély) számára 

 

4.2.       Nyertesek: sorrendben, véletlenszerű sorsolással kiválasztott Játékosok, akik kedvelték a játékfelhívást tartalmazó posztot a Rezina Studio Facebook oldalán, lájkolták/bekövették a Rezina Studio Facebook oldalát és hozzászóltak a játékfelhívás Facebook bejegyzése alatt, mely kommentben megnevezték azt a személyt, akivel együtt szeretnének részt venni az általuk választott resin art workshopon, amennyiben az 1.díjat nyerik meg. 

 

4.3.       A nyeremény készpénzre nem váltható át. 

 

4.4.       A Nyertest gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva, a Social Winner alkalmazással (https://socialwinner.besocial.hu/) választjuk ki 2022. február 11-én. 

 

4.5.       Amennyiben a nyertessel nem tudjuk felvenni a kapcsolatot, úgy pótnyertest sorsolására fent tartjuk a lehetőséget.

 

4.6.       A nyeremény más személyre át nem ruházható.

 

4.7.       A Nyereményként kisorsolt eseményen történő részvételhez szükséges utazási és minden egyéb költségeket (kivéve adóvonzat) a Nyertes maga viseli.


   

5.         A Nyertes értesítése

5.1.       A Nyertes nevét Facebook posztban tesszük közzé legkésőbb 2022. február 12-én, amely közzétételhez a Felhasználók a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak. Az eredményhirdetést követően a Nyertesnek a Szervezővel az info@rezinastudio.hu címre küldött privát e-mail üzenetben kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel.

 

5.2.       Amennyiben a Nyertes legkésőbb az eredményhirdetést követő 30. napig nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, úgy elveszíti jogát a nyeremény átvételére. Az a Nyertes, aki a leírtak szerint a fenti határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

 

5.3.       A Nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőriznie.

 

6.         Kizárás
 

6.1.       Ha olyan Felhasználó játszik vagy nyer, aki a Játék szabályait megszegi, vagy a jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, és/vagy a Facebook felhasználói feltételeit megszegve, vagy megkerülve regisztrált a Facebookon, a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

6.2.       A Játékból kizárásra kerülnek továbbá azok a Játékosok, akik etikátlan magatartást tanúsítva nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással próbálják növelni, és ezzel a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevő nyerési esélyeit csökkentik. A Játékból való azonnali hatályú kizárást von maga után bármilyen (számítógépes) manipuláció, tömegesen generált e-mail címek vagy accountok létrehozása, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartás vagy annak megalapozott gyanúja.

 

6.3.       A Játékból kizárásra kerül az a Játékos, aki kommentjeivel sérti a Szervező jogát, jogos érdekeit (ilyennek minősül az is, ha a Játékos más személy, személyek vagy társadalmi csoportok jogát, jogos érdekét sértő megjegyzéseket, kommenteket tesz közzé).

 

7.         A Szabályzat módosítása

 

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának a jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező a Rezina Studio Facebook oldalának üzenőfalán keresztül értesíti a Játékost.

 

8.         A Szervező felelőssége

 

A Szervező nem szavatolja a Játék szünetmentességét, a Játékot bármikor, bármilyen okból felfüggesztheti, megszüntetheti.  Az internetszolgáltató vagy a Facebook műszaki hibájából eredő károkért való felelősséget a Szervező kizárja. A Szervező a Játék működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, de azokért kizárja felelősségét. A Szervező kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

9.         Egyéb rendelkezések

 

9.1.       A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

 

9.2.       A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

 

9.3.       A Játék független a Facebooktól, a Facebook abban nem vesz részt, azt nem támogatja.

 

9.4.       Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot indokolt esetben bármikor visszavonja vagy feltételeit megváltoztassa.

 

9.5.       A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.
 

 

10.        Adatkezelés és adatvédelem

 

A Szervező a Játékkal kapcsolatban végzett adatkezelés tekintetében az alábbi adatvédelmi tájékoztatást teszi közzé, összhangban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.).

 

10.1.     Az adatkezelő

 

A Nyereményjátékban való részvételre Játékszabályzatban meghatározott Játékosok az ott leírtak szerint jelentkezhetnek. A jelentkezés és a Játékban való részvétel, továbbá a Nyertes esetében a nyeremények átvétele kapcsán a Játékosok személyes adatokat adnak meg. A személyes adatok kezelését végző adatkezelő a Szervező, adatai:

 

Cégnév:  Abonyi Alma Zsuzsanna e.v.

Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 67.

Cégjegyzékszám: 3437708

Adószám: 66366696-1-42 

Képviselő neve: Abonyi Alma Zsuzsanna e.v.

Telefonszám: +36 70 392 6159

Email cím: info@rezinastudio.hu

 

10.2.     A kezelt személyes adatok köre

 

A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli a Játék kapcsán:

(i)         Játékosok esetében

 

•           Facebook profilnév

 

(ii)        Nyertes esetében

•           név

•           telefonszám

•           email cím

•           szállítási cím

 

10.3.     Az adatkezelés jogalapja

 

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kezeli (GDPR 6. cikk (1) a) pont). A Játékosok hozzájárulásukat a Játékra a Játékszabályzatban leírtak szerint történő jelentkezésükkel (ráutaló magatartással) adják meg. A hozzájárulással a Játékos vállalja, hogy nyerés esetén a Szervező közzéteszi a nevét a Szervező Facebook oldalán. 

 

10.4.     Az adatkezelés célja

 

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékban való részvétel, a nyeremények kisorsolásának, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a nyeremények átadásának lehetővé tétele céljából kezeli.

 

10.5.     Az adatkezelés tartama

 

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Nyereményjáték Játékszabályzatban meghatározott tartama alatt kezeli.

 

A Játékos az info@rezinastudio.hu email címen keresztül bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

 

10.6.     Törlés

 

10.6.1.  A Nyereményjáték lezárultával a Nyertes személyes adatainak kivételével a Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek. A Nyertes személyes adatait a Szervező a vonatkozó számviteli előírások alapján a nyeremény kézbesítését/átvételét követő 8 évig tárolja, ezt követően pedig törli.

 

10.6.2.  A fentiektől függetlenül a Szervező törli a nem nyertes Játékos személyes adatait, amennyiben a Játékos erre vonatkozó kérelmet nyújt be a Szervezőhöz az info@rezinastudio.hu  email címen keresztül.

 

10.7.     Adattovábbítás(ok), Adatfeldolgozó(k)

 

A Játékos személyes adatait kizárólag a Szervező Játék lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg, a Szervező a sorsolás lefolytatása érdekében a Be Social Kft.-t (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5. , cégjegyzékszám: 01-09-997245, telefonszám: +36 70 411 2343 , email cím: info@besocial.hu) mint adatfeldolgozót veszi igénybe az adatkezelési tevékenysége során. A Be Social Kft. mint a Social Winner alkalmazás fejlesztője és üzemeltetője, adatfeldolgozói tevékenységet végez, azaz a Szervező megbízásából, az Adatkezelő nevében és érdekében kezeli a Játékosok személyes adatait.

 

10.8.     Adatbiztonság

 

A Szervező a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvét követve mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és a Játékosok jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. A Szervező biztosítja, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. A Szervező adatbiztonsági intézkedésekkel éri el, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

10.9.     Vegyes rendelkezések

 

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és az igényérvényesítés menetéről részletesen tájékozódhat a https://www.rezinastudio.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon.

 


Ez a Szabályzat elérhető a https://www.rezinastudio.hu/facebook-nyeremenyjatek-szabalyzat linken.

 

Utolsó módosítás dátuma: 2022. január 27.

bottom of page