top of page
IMG_5984.jpg

Általános szerződési feltételek

Üdvözöllek a Rezina Studio webáruházában!

Köszönöm, hogy vásárlásod során megtiszteltél bizalmaddal!

Kérem, hogy megrendelésed véglegesítése előtt figyelmesen olvasd el a jelen dokumentumot, mert megrendelésed véglegesítésével elfogadod a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a webáruház használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdésed merült fel, vagy amennyiben egyedi igényt szeretnél velem megbeszélni, úgy kérem, vedd fel a kapcsolatot Velem a megadott elérhetőségeken!

ÁSZF: Store Policies

A Szolgáltató adatai

Név: Abonyi Alma Zsuzsanna e.v.

Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 67, pince

Levelezési cím: 1067 Budapest, Csengery utca 67, pince

Nyilvántartási szám: 3437708

Adószám: 66366696-1-42

Képviselő: Abonyi Alma

Telefonszám: +36 70 392 61 59

E-mail: info@rezinastudio.hu

Webáruház: www.rezinastudio.hu/shop

Tárhelyszolgáltató adatai: 500 Terry A Francois Blvd San Francisco, CA 94158 
Wix.com Ltd., Wix.com Inc. www.wix.com  

Bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-68418672

ÁSZF: Imprint

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: Olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Webáruház: weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a webáruház és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: Olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: A webáruház kínálatában szereplő, a webáruházban forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: A webáruházon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

ÁSZF: Imprint

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

ÁSZF: Imprint

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

ÁSZF: Imprint

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

ÁSZF: Imprint

Árak

Az árak forintban értendőek. Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. A webáruházban feltüntetett bruttó árak nem tartalmaznak ÁFA-t, cégünk alanyi adómentes. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint az Általános szerződési feltételek között is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

ÁSZF: Imprint

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét

 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét

 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését

 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait

 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor

 7. a testület döntésére irányuló indítványt

 8. a fogyasztó aláírását

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

ÁSZF: Imprint

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

ÁSZF: Imprint

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

 

A jogtulajdonos: Abonyi Alma Zsuzsanna e.v.

ÁSZF: Imprint

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A webáruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, amelyek jól tükrözik a termékek fő tulajdonságait, azonban minimális eltérések előfordulhatnak!

ÁSZF: Imprint

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

ÁSZF: Imprint

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

ÁSZF: Imprint

A webáruház használata

Tájékoztató a webáruház használatáról

A Webáruház tartalmának minden része elérhető minden Megrendelő számára, regisztráció nélkül. A vásárlás nincs regisztrációhoz kötve.

A megrendelés menete

Menjen a SHOP menüpont alá
•    Válassza ki a megrendelni kívánt terméket
•    Válassza ki a mennyiséget

•    Adja a kosárhoz (Add to Cart – gomb)

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

A View Cart-ra való kattintás után fizethet Paypal-al, vagy kártyával vagy választhatja a Pay offline opciót is, mely esetében banki átutalásra van lehetőség.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

 • Vevő a megrendelés végleges elküldésével bejelöli és egyben kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

 • Rezina Studio Shop a megrendelhető áruk darabszámát korlátozhatja.

 • Rezina Studio a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton visszaigazolja.

 • Rezina Studio akkor fogadja el a megrendelést, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen a Rezina Studio rendelkezésére bocsátotta a regisztráció során vagy a megrendelés időpontjában. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért a Rezina Studio Shop felelősséget nem vállal, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Rezina StudioShop részére.

 • A megrendelés elfogadását vagy elutasítását Rezina Studion külön elektronikus levélben igazolja vissza a Vevő felé. A megrendelés Rezina Studio Shop által történő elfogadása esetén a szerződés létrejön.

Fizetési módok

Vevő az összes járulékos költséggel növelt teljes vételár kifizetésénél az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • Banki átutalás

Átutalással a Megrendelő saját bankjának igénybevételével az alábbi bankszámlára:

Abonyi Alma Zsuzsanna

Erste Bank: 11600006-00000000-68418672

A közleményben kérjük, hogy tüntesse fel a nevét, és a megrendelés számát! Átutalásos fizetés esetén akkor áll a Szolgáltató módjában kiszállítani a terméket, amennyiben számláján az átutalt összeg jóváírásra került.

 

 • Bankszámlára történő készpénz befizetés

Önnek lehetősége van a termék árát és a kiszállítás díját közvetlenül a Szolgáltató bankszámlájára befizetni:

Abonyi Alma Zsuzsanna

Erste Bank:  11600006-00000000-68418672

A közleményben kérjük, hogy tüntesse fel a nevét, és a megrendelés számát! Átutalásos fizetés esetén akkor áll a Szolgáltató módjában kiszállítani a terméket, amennyiben számláján az átutalt összeg jóváírásra került.

 • PAYPAL

Fizetés a PayPal fizetési felületén keresztül a PayPal mindenkor hatályos feltételei szerint. További feltételek a oldalon található.

 • A fizetés történhet bankkártyával is, ezt a WIRECARD rendszerén keresztül történik.

 • Készpénzes fizetéssel a saját futárnak vagy személyes átvétel esetén

Szállítási módok

Vevő az alábbi szállítási, illetve átvételi módok közül választhat:

 • FOXPOST 

 • személyes átvétel

 • saját futár kiszállítás Budapest területén belül

Vevő kérésére más futárszolgálat is igénybe vehető, ez esetben a szállítási díjak eltérhetnek.


Vevő kötelezettséget vállal a megrendelt termék átvételére. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Rezina Studio semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket (pl. ismételt kiszállítás, munkaidőn kívüli szállítás, visszaszállítás, stb.) a Vevő viseli.

Szállítási költségek:

A szállítás és átvétel kapcsán a Rezina Studio által felszámított, Vevőt terhelő díjak, költségek:

FOXPOST csomagautomatába: 800 Ft

FOXPOST csomagautomatából házhoz szállítással: 1500 Ft


​Rezina Studio a FOXPOST díjszabásban található díjat számlázza Vevő felé.

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

Elállási jog

Az elállási jog gyakorlására a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.)Korm.rendelet 20.  §-ban foglaltak az irányadók.
A Vevő a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.  A Vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli.

Vevő kizárólag sérülésmentes, bontatlan termék visszaszolgáltatása esetén jogosult az elállási jog gyakorlására.
Természeténél fogva nem szolgáltatható vissza az a termék, amely a visszaküldést követően ismételten már nem értékesíthető más vásárló részére.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni info@rezinastudio.hu email címre.

Ha a Vevő eláll ettől a szerződéstől legkésőbb az Vevő által visszaküldött termék kézhezvételétől számított  14 napon belül visszatérítjük a termék árát. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk. Vevőt a visszaküldés többletköltsége terheli csupán. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

ÁSZF: List

Előfordulhat, hogy a webáruházunkban szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül.

bottom of page